Events Calendar

วันครอบครัว (Family Day)
Thursday 14 April 2022
Hits : 1103
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความสำคัญของวันครอบครัว

ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม
เป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตควบคู่ไปพร้อมกัน การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัว
ขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัว
มีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาทีหลังได้

ประวัติวันครอบครัว

เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่
ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก เหตุที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากได้เล็งเห็นว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหนึ่ง
ที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามมาเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวด้วย เนื่องจาก
ครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่น ขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในครอบครัว อีกทั้งลักษณะวิถีชีวิตของครอบครัวในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สมาชิกใน
ครอบครัวต่างต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพ หนุ่มสาวที่อยู่ต่างจังหวัดก็เข้ามาในเมืองเพื่อหางานทำ ทำให้ต้องทิ้งพ่อแม่ที่ชราภาพไว้ตามลำพัง พ่อแม่ที่ต้องทำงานหนัก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับลูก และครอบครัว ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมลูก ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนมีส่วนนำปัญหามาให้กับสังคมในภายภาคหน้า

 
แหล่งข้อมูล: www.sanook.com