Rice Mind 1 กระป๋องสามารถชงได้ 43 ครั้ง หากดื่ม 2-3 ครั้งต่อวันก็จะใช้ได้ประมาณ 22 วัน กรณีของผู้ป่วยที่ต้องดื่มบ่อยครั้งขึ้นเป็น 3-4 ครั้ง/วัน ก็จะใช้ได้ประมาณ 15 วัน

อายุการใช้งานของ Rice Mind สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปีนับจากวันที่ผลิต ไม่ควรเก็บในที่ๆมีอากาศร้อนหรือมีแสงแดด ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิปกติหรือเย็น